מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו, מכללת סינטקס, מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. כחלק מהפעילות של אתר http://syntax.org.il , אנו מקבצים סוגים מסוימים של מידע לגבי משתמשים בו. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – בהתאם למטרות המפורטות להלן.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

סוג המידע והשימוש בו

אתר http://syntax.org.il אוסף שני סוגים של מידע ממשתמשיו: מידע אישי (כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל וכד') ומידע בנוגע לאופן השימוש באתר, כגון: לאיזה עמודים המשתמשים מגיעים, או כמה משתמשים גולשים לאתר על בסיס יומי, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך.

השימוש במידע אישי שאתה מספק לאתר מוגבל למה שנחוץ לנו על מנת לטייב את השירות הניתן לך. מידע בנוגע לאופן השימוש אינו מזהה אותך אישית ומשמש לצרכים סטטיסטיים מצטברים בלבד.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

• לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור אלקטרוני ישיר

דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר השירותים ומידע שיווקי ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי

פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לא יימסרו לצדדים שלישיים את אלא במקרים המפורטים להלן:

• אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין אקסטרה סטודנט שתחייב חשיפת פרטיך;.

• אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין;

• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• אם תועבר ו/או תימכר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שפעילות האתר תמוזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.