תקנון הרשמה לקורסים מכללת סינטקס בע"מ

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2016

א. כללי

 1. מכללת סינטקס בע"מ (ח.פ. 515469245) הינה חברה בע"מ שמטרתה להעניק ידע והשכלה תוך כדי שמירה על איכות הוראה גבוהה.
 2. מספר המקומות בחוגים ובקורסים מוגבל מראש והרישום מתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה" ובתנאי שהתלמיד עבר ראיון אישי.
 3. למכללת סינטקס בע"מ הזכות הבלעדית להחליט על פי שיקול דעתה ובהתאם לראיון אישי על קבלת התלמידים.
 4. ככלל לא תתאפשר הרשמה לקורס לאחר שהקבוצה התמלאה. מכללת סינטקס שומרת לעצמה את הזכות לנהוג אחרת במקרים מיוחדים. יש לפנות בבקשה מנומקת אשר תיבחן ותידון ע"י ועדת חריגים.
 5. זאת ועוד, לא יהיו ביטולים, שינויים, החזרים כספים או מעבר בין קבוצות – אלא לפי חוק ובהתאם לקבוע להלן במסמך זה.
 6. עצם הרשמתך לקורס מהווה הסכמה מצדך לתנאים הקבועים להלן במסמך זה.
 7. בחלק מהקורסים ובמסגרתם, מחולק למשתתפים חומר עזר – ללא עלות נוספת. חומר עזר זה כפוף לזכויות יוצרים וניתן לשימושם הבלעדי של המשתתפים בקורס. אין למוסרו לאחר ו/או לצלם ממנו עותקים. מכללת סינטקס בע"מ רשאית להחתים את המשתתפים על טופס התחייבות לאי הפצת החומר, כאמור. נמצא משתתף אשר יפר התחייבותו זו תהא מכללת סינטקס רשאית לנקוט כנגדו בצעדים משפטיים.
 8. על כל שתי שעות אקדמיות (90 דקות) ינתנו 15 דקות הפסקה לכל היותר.  

ב. הרשמה

 1. ההרשמה מתבצעת אך ורק עם פירעון תשלום עבור הקורס. החיוב מתבצע מיידית במועד העברת אמצעי התשלום. מכללת סינטקס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לחייב את התלמיד במועד מאוחר יותר לאחר שמספר הנרשמים לקורס עבר את סף המינימום לפתיחתו.
 2. שימוש בכרטיס אשראי מהווה התחייבות בעל כרטיס האשראי לביצוע התשלום במלואו, בין אם נעשה על ידי בעל הכרטיס ו/או על ידי מי מטעמו ו/או על ידי גורם שלישי, אף ללא קבלת רשות מבעל הכרטיס.
 3. גיל המינימום להרשמה לקורס הנו 18. למכללת סינטקס בע"מ שיקול הדעת הבלעדי האם לאפשר רישום באופן חריג לנרשם שגילו מתחת לגיל 18.

ג. מדיניות ביטולים והחזרים

 1. על הנרשמים מוטלת האחריות הבלעדית לוודא טרם הרשמתם את התאמתם לקורס מבחינת טיבו ורמתו.
 2. תנאי הכרחי לפתיחת הקורס הוא הרשמתם של מינימום משתתפים שיקבע מראש בהתאם לסוג הקורס.
 3. במקרה שהקורס לא יפתח, מכל סיבה שהיא – יוחזרו הכספים שנגבו ישירות לחשבון הבנק של הנרשמים בהתאם לאמצעי התשלום בו נרשמו לקורס:

3.1 בכרטיס האשראי – במועד החיוב הקרוב.

3.2 במזומן – בצ'ק שישלח בדואר רשום לכתובת הנרשם בתוך שלושה שבועות מיום ביטול הקורס.

 1. למכללת סינטקס בע"מ שיקול הדעת הבלעדי לבטל קורס. במקרה בו קורס לא יפתח ונרשם יבקש להירשם במקום קורס זה לקורס במועד אחר (להלן: "הקורס האחר") יהיה הנרשם זכאי לבטל את הירשמותו לקורס האחר אך ורק לפי התנאים הקבועים בסעיפים 5-9 להלן, כשמניין הימים יהיה בהתאם למועד הקורס האחר.
 2. מעבר למועד הקבוע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010 לביטול רישום 14 ימים מיום ביצוע ההרשמה והתשלום ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס.
 3. דמי הביטול הם בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 4. כן נגבים 2.5% נוספים ממחיר החוג/הקורס עבור עמלת סליקה שינוכו מהכספים שנגבו. ניכוי עמלת הסליקה תתבצע רק אם העסקה נעשית בכרטיס האשראי.
 5. במקרה של ביטול שאינו לפי חוק, הפנייה תעשה אך ורק בכתב ובמידת הצורך תגובה באישורים רלוונטיים.
 6. מכללת סינטקס בע"מ רשאית לשנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומסיבותיה היא מועדי מפגשים בקורס (עד שני מפגשים בקורס). כאמור, לא יהווה עילה לביטול השתתפות.

ד. פניות חריגות

 1. רישום וביטול של קורסים במכללת סינטקס בע"מ הינם בהתאם להוראות הדין ובפרט חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.
 2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מכללת סינטקס בע"מ שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, ולפנים משורת הדין לבצע החזר כספי / זיכוי / רישום לקורס חלופי ו/או כל פעולה אחרת לאחר הגשת פניה של נרשם לוועדת חריגים.
 3. פניה לוועדת חריגים תעשה אך ורק בכתב ובמידת הצורך תגובה באישורים רלוונטיים.
 4. במסגרת שיקוליה תיקח ועדת חריגים בחשבון הן את נסיבות הפניה והן את התאריך בה היא הוגשה, ולכן מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר במקרה של בקשה לביטול או דחיית השתתפות בקורס.

ה. משלוח תכנים והודעות

 1. מכללת סינטקס בע"מ תשלח מפעם לפעם חומרים לימודיים, הוראות התקנה מיוחדות לסביבת העבודה וכל מסמך לימודי לתלמידים בהודעות דואר אלקטרוני.
 2. על כל שינוי בלו"ז או ביטול מפגש תודיע מכללת סינטקס לנרשמים במייל או בהודעת SMS.
 3. על הנרשם לוודא שמספר הטלפון שלו המופיע במערכות מכללת סינטקס בע"מ מעודכן.
 4. הרשמה לאחד מקורסי מכללת סינטקס בע"מ מהווה אישור קבלת מידע, ובכלל זה מידע פרסומי במייל ובטלפון. אישור זה יבטל בקשות קודמות של הנרשם להסרה מרשימת התפוצה.
 5. הרשמה לאחד מקורסי מכללת סינטקס בע"מ מהווה אישור לפרסום פרטי הנרשם ברשימת קשר של המשתתפים באותה הפעילות ובכלל זה שם (פרטי ומשפחה),טלפון, כתובת מייל (להלן: "רשימת הקשר"). למען הסר כל ספק מפורש בזאת כי רשימת הקשר תועבר רק לחברי הפעילות הספציפית לצורכי אותה פעילות בלבד וכי השימוש ברשימה לצרכים אחרים אסורה בהחלט. בהרשמתך לפעילות כלשהי הינך, כאמור, נותן הסכמתך לפרסום פרטיך ברשימת הקשר ומתחייב שלא לעשות שימוש או ניצול כלשהו ברשימת הקשר למטרה שונה מזו לה היא נמסרה.

שלכם, מכללת סינטקס בע"מ.